Säännöt

Mälkiä-Kanavansuun asukasyhdistys

SÄÄNNÖT 21.10.1986

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mälkiä-Kanavansuun asukasyhdistys ja kotipaikka Lappeenrannan kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistaa Mälkiä-Kanavansuun alueen asurnisviihtyisyyttä ja vaikuttaa kunnan ja valtion elimiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi sekä aktivoida jäseniään yhteistoimintaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää erimuotoisia kilpailuja, juhlia, talkoita ja muuta samantapaista toimintaa. Toimintansa tueksi yhdistys voi toimeenpanna keräyksia ja arpajaisia hankittuaan niihin asianomaisen luvan, sekä anoa kunnan ja valtion avustuksia.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittya Mälkiä-Kanavansuun alueen asukkaat. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen
syyskokous.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenistä, joiden toimikausi on kaksi vuotta, on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erovuoroiset valitaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilot .

5 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. .

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,  jompikumpi yhdessa sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Ti!inpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa hyväksyvä lausuntonsa hallitukselle viimeistään päivää ennen vuosikokousta.

8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
(Muutos hyvaksytty 10.3.1992)

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta jakamalla kutsu kirjallisena jåsenille tai ilmoittamalla kokouksesta paikallisessa lehdessa ja yhdistyksen ilmoitustauluilla.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetaan loka-marraskuussa
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja näiden varamiehet.
5. Käsitellään muut kokouskutsusssa mainitut asiat.

Yhdistyksen kevatkokouksessa, joka pidetaan helmi-maaliskuussa
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti vaatii. Kokous on pidettävä seitsemän päivän kuluessa vaatimuksen  esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi äänl. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen  käsiteltaväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä  ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtavä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetaan yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat luovutetaan Suomen Punaiselle Ristille.

Löydät meidät myös Facebookista!

Kaakon Nettipalvelu Oy